Obróbka cieplna staliwa - wszystko co musisz wiedzieć

Obróbka cieplna staliwa

Obróbka cieplna jest zespołem zabiegów technologicznych, których proces polega kolejno na: nagrzaniu przedmiotu do pożądanej temperatury, utrzymaniu go w niej przez wymagany czas, aby ostatecznie chłodzić go z zadaną prędkością. Dzięki temu można uzyskać odpowiednie właściwości obiektu podlegającego obróbce cieplnej. Nas natomiast, w dzisiejszym tekście, interesować będzie obróbka cieplna staliwa.

Chcesz dowiedzieć się więcej o staliwie? Zajrzyj do naszej Bazy Wiedzy, gdzie znajdziesz artykuły opisujące różne gatunki staliwa, różnice pomiędzy staliwem a żeliwem i wiele więcej. 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym jest  na czym polega obróbka cieplna staliwa,
 • jakie są cele obróbki cieplnej staliwa,
 • jak, pokrótce, klasyfikuje się zabiegi obróbki cieplnej,
 • w jaki sposób faktycznie poprawia się strukturę odlewu.

Obróbka cieplna staliwa - cele

Technologia obróbki cieplnej staliwa stanowi skuteczny sposób na poprawę właściwości użytkowych odlewów, a dzięki temu wytworzenie struktury gwarantującej określone właściwości mechaniczne lub korektę wadliwej struktury otrzymanej na różnych etapach procesu technologicznego. Dzięki temu poddane obróbce cieplnej odlewy są idealnie kompatybilne z zastosowaniem zgodnym z bardzo konkretnymi wymaganiami dotyczącymi ich użytkowania.

W czasie krzepnięcia odlewów staliwnych może dojść do pewnych, niekorzystnych zjawisk, takich jak:

  1. nierównomierna wielkość powstających ziaren na przekroju odlewy, a najbardziej gruboziarnista struktura znajduje się w środku ścianki,
  2. nierównomierna zawartość pierwiastków wchodzących w skład staliwa, tak wewnątrz kryształów (mikrosegregacja) jak i na przekroju odlewu (makrosegregacja),
  3. wydzielenia na granicach ziaren,
  4. duże naprężenie odlewnicze.

Dlatego też obróbka cieplna jest niezbędną operacją technologiczną w procesie produkcji odlewów staliwnych, ponieważ przyczynia się do poprawy struktury krystalicznej, zmniejszania segregacji dendrytycznej, obniżenia naprężeń wewnętrznych, podwyższenia właściwości fizykomechanicznych.

 Odlewnictwo współczesne. Poradnik odlewnika, Tom I, wyd. Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, 2013, s. 413

Obróbka cieplna staliwa - klasyfikacja

Jakie są podstawowe metody obróbki cieplnej odlewów staliwnych? To:

 • wyżarzanie ujednorodniające (homogenizacja, wyżarzanie dyfuzyjne),
 • wyżarzanie zupełne,
 • normalizacja,
 • normalizacja+odpuszczanie,
 • podwójna normalizacja z dwoma bądź jednym końcowym odpuszczaniem lub bez odpuszczania,
 • wyżarzanie zmiękczające,
 • ulepszanie cieplne (hartowanie + wysokie odpuszczanie),
 • podwójne hartowanie z dwoma lub jednym końcowym odpuszczaniem,
 • hartowanie powierzchniowe + niskie odpuszczanie,
 • obróbka cieplno-chemiczna.

Metody obróbki cieplnej staliwa i poprawy struktury odlewu

Istotną i dominującą grupę procesów obróbki cieplnej odlewów staliwnych stanowią różne rodzaje wyżarzania. Poszczególne rodzaje tego procesu różnią się między sobą przede wszystkim zakresem wygrzewania i sposobem chłodzenia. Zdarza się również często, że wyżarzanie jest jedynie wstępną obróbką cieplną lub, w przypadku wyżarzania normalizującego (zarówno z odpuszczeniem, jak i bez), końcową obróbką cieplną odlewu staliwnego. 

Poniżej pokrótce opiszemy charakterystykę procesów wyżarzania i hartowania.

Obróbka cieplna staliwa - wyżarzanie

Obróbka cieplna staliwa przez wyżarzanie polega na kolejno:

 • nagrzaniu materiału do określonej temperatury, 
 • przytrzymaniu go przy tej temperaturze,
 • powolnym studzeniu. 

Celem takiej obróbki cieplnej staliwa jest możliwie najbardziej precyzyjne przybliżenie stanu materiału do warunków równowagi.

  • wyżarzanie ujednoradniające (homogenizacja): polega na nagrzewaniu odlewu do bardzo wysokiej temperatury, długotrwałym wygrzewaniu go w tej temperaturze i ochładzaniu – jest to typowy proces dyfuzyjny, dzięki któremu usuwane są wydzieliny znajdujące się na granicach ziaren i nie dochodzi do mikro- i makrosegregacji składu chemicznego. Ma ono jednak również wady – wysoka temperatura i długi czas wygrzewania sprzyjają bowiem odwęglaniu i rozrostowi ziaren. Z tego powodu po tym procesie należy zastosować inny rodzaj wyżarzania, który sprzyja rozdrabnianiu ziaren (np. normalizacja). Ze względu na wysoki koszt, stosuje się go głównie w przypadku dużych odlewów ze staliw stopowych.
 • wyżarzanie normalizujące (normalizacja): polega na nagrzaniu staliwa do temperatury ok.30-50℃ powyżej temperatury Acз (temperatura w której ferryt całkowicie przemienia się w austenit), wygrzaniu go w tej temperaturze i chłodzeniu w powietrzu. Dzięki temu rodzajowi wyżarzania uzyskuje się jednolitą, drobnoziarnistą strukturę, zmniejsza się ilość naprężeń i podwyższa właściwości mechaniczne.
 • wyżarzanie zupełne od normalizującego różni się jedynie sposobem chłodzenia – w ramach wyżarzania zupełnego chłodzi się odlew wraz z chłodzeniem pieca.
 • wyżarzanie zmiękczające (nazywane również wyżarzaniem sferoidyzującym): polega na nagrzaniu odlewów do temperatury nieco (ok. 10-15℃) poniżej lub powyżej Ac₁ (co oznacza punkt przemiany eutektoidalnej, czyli temperatury, w której struktura zaczyna zmieniać się w austenit), a następnie bardzo powolnym chłodzeniu, z szybkością 10➗20℃/h. Warto zaznaczyć, że przez sferoidyzację rozumiemy zmianę postaci cementu z płytkowego na kulkowy, dzięki czemu uzyskuje się zmniejszenie twardości.
 • wyżarzanie odprężające: ma na celu usunięcie naprężeń własnych, starając się nie wprowadzać zmian strukturalnych. Ten sposób wyżarzania odlewów stosuje się np. po naprawach odlewów przez spawanie.

Obróbka cieplna staliwa - hartowanie

Hartowanie służy do nadawania elementom szczególnych właściwości mechanicznych w celu zapewnienia, że nadają się do wykorzystania w ramach pożądanego zastosowania. Hartowanie polega na:

 • nagrzaniu staliwa do temperatury austenityzacji, która zależy od zawartości węgla,
 • wygrzaniu w tej temperaturze w czasie ok. 2,4 min/1mm grubości ścianki odlewu,
 • oziębieniu w takich ośrodkach, które pozwolą na otrzymanie struktury martenzytycznej, bainitycznej lub mieszanej, nie powodując przy tym pęknięć i deformacji odlewu.

Wyróżniamy dwie metody hartowania: hartowanie objętościowe i powierzchniowe, a w ich ramach poszczególne grupy.

Hartowanie objętościowe (na wskroś) Hartowanie powierzchniowe
Zwykłe Indukcyjne
Przerywane Płomieniowe
Stopniowe
Z przemianą izotermiczną

 

Na czym polegają?

Metody hartowania objętościowego:

  • zwykłe – najczęściej stosowana metoda, polegająca na oziębianiu ciągłym w jednym ośrodku,
 • przerywane – polegające na oziębianiu ciągłym w dwóch ośrodkach, np. wodzie i oleju,
 • stopniowe – polega na oziębianiu w dwóch ośrodkach: w pierwszym do utrzymania struktury austenitycznej i w drugim w celu przekształcenia austenitu w martenzyt.

Metody hartowania powierzchniowego:

 • indukcyjnie – w ramach którego z pomocą prądów wirowych, wzbudzanych zmiennym polem magnetycznym występującym we wzbudniku, przez który przepływa prąd zmienny, szybko nagrzewa się warstwę powierzchniową odlewu, a następnie szybko oziębia się tę warstwę.
 • płomieniowe – czyli takie, do którego stosuje się miedziane końcówki palników konstrukcji dostosowanej do kształtu hartowanej powierzchni. W ramach hartowania płomieniowego ilość ciepła doprowadzonego do powierzchni odlewu musi być znacznie wyższa niż ilość ciepła, która przenika w głąb materiału przez przewodnictwo.

Chłodzenie przy hartowaniu

Po austenizacji, aby otrzymać pożądaną mikrostrukturę staliwa, należy schłodzić odlew z określoną szybkością w ośrodkach charakteryzujących się wymaganymi właściwościami termokinetycznymi, tj. zapewniającymi takie przechłodzenie austenitu, aby mikrostruktura staliwa po po hartowaniu składała się z martenzytu lub bainitu.

Potrzebujesz pomocy w wycenie odlewów i doborze materiałów odlewniczych? Napisz do nas.

Chcesz zlecić wykonanie odlewów profesjonalistom? W tym przypadku sprawdź naszą ofertę.

Obróbka cieplna żeliwa - wszystko co musisz wiedzieć

Obróbka cieplna żeliwa

Obróbka cieplna to zespół zabiegów technologicznych, których proces polega kolejno na nagrzaniu przedmiotu do pożądanej temperatury, utrzymaniu go w niej przez wymagany czas, aby ostatecznie chłodzić go z zadaną prędkością. Dzięki temu można uzyskać odpowiednie właściwości obiektu podlegającego obróbce cieplnej. Nas natomiast, w dzisiejszym tekście, interesować będzie obróbka cieplna żeliwa – stopu żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, w którym zawartość węgla wynosi od 2%, maksymalnie do 3,8% - 6,7%.

Chcesz dowiedzieć się więcej o żeliwie? Zajrzyj do naszej Bazy Wiedzy, gdzie opisujemy różne gatunki żeliwa, różnice pomiędzy staliwem a żeliwem i wiele więcej. 

Z tego artykułu dowiesz się

 • czym konkretnie jest obróbka cieplna żeliwa,
 • jakie są cele obróbki cieplnej żeliwa,
 • jak, pokrótce, klasyfikuje się zabiegi obróbki cieplnej,
 • w jaki sposób faktycznie poprawia się strukturę odlewu.

Obróbka cieplna żeliwa - cele

Technologia obróbki cieplnej żeliwa jest skutecznym sposobem na poprawę właściwości użytkowych odlewów, a przez to wytworzenie struktury gwarantującej określone właściwości mechanicznych lub korektę wadliwej struktury otrzymanej na różnych etapach procesu technologicznego.

Dzięki temu poddane obróbce cieplnej odlewy są idealnie kompatybilne z zastosowaniem zgodnym z potrzebami klienta. 

Obróbka cieplna żeliwa stosowana jest zarówno w przypadku odlewów z żeliwa stopowego i niestopowego. Co więcej, szczególnie ważną rolę spełnia w procesie odlewów z żeliwa sferoidalnego. Wynika to przede wszystkim z oddziaływania osnowy na właściwości mechaniczne odlewów, znacznie silniejszego niż niż w porównaniu do chociażby żeliwa szarego z grafitem płytkowym.

Obróbka cieplna żeliwa - klasyfikacja

Zabiegi obróbki cieplnej możemy podzielić na trzy kategorie, a mianowicie: wyżarzanie, ulepszanie cieplne i, wreszcie, umacnianie wydzieleniowe. Ich klasyfikację przedstawimy w tabeli poniżej.

Obróbka cieplna żeliwa - klasyfikacja

Wyżarzanie

Ulepszanie cieplne

Umacnianie wydzieleniowe

Ujednorodnianie Hartowanie Przesycanie
Normalizowanie Odpuszczanie Starzenie
Wyżarzanie Wymrażanie
Zmiękczanie
Perlityzowanie
Przegrzewanie
Odprężanie
Stabilizowanie

 

Metody obróbki cieplnej żeliwa i poprawy struktury odlewu

Obróbka cieplna żeliwa, ze względu na pożądane parametry, może podlegać różnym metodom i technikom. Dla przykładu i w uogólnieniu, należą do nich:

  1. wyżarzanie i odprężanie stosowane w celu ograniczenia lub usunięcia naprężeń odlewniczych bez zmiany mikrostruktury i właściwości mechanicznych,
  2. wyżarzanie zmiękczające ferrytyzujące lub grafityzujące, stosowane w celu zmniejszenia twardości i zwiększenia skrawalności , ale też dla poprawy właściwości plastycznych,
  3. wyżarzanie normalizujące stosowane w celu ujednorodnienia mikrostruktury i poprawy właściwości wytrzymałościowych,
  4. hartowanie i ulepszanie cieplne stosowane w celu poprawy odporności na zużycie ścierne oraz zwiększenia właściwości mechanicznych,
  5. hartowanie z przemianą izotermiczną, stosowane głównie w technologii żeliwa sferoidalnego ADI oraz żeliwa szarego z grafitem płatkowym AGI i z grafitem wermikularnym AVCI,
  6. hartowanie powierzchniowe stosowane w celu zwiększenia twardości i odporności na zużycie ścierne warstwy wierzchniej odlewu.

 Odlewnictwo współczesne. Poradnik odlewnika, Tom I, wyd. Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, 2013, s. 290

Na czym polegają poszczególne kategorie metod obróbki cieplnej żeliwa?

Wyżarzanie

Wyżarzanie jest metodą obróbki cieplnej metali, która - krótko mówiąc - polega na nagrzaniu materiału do określonej temperatury, utrzymaniu go w tej temperaturze, a następnie powolnym studzeniu. Celem obróbki żeliwa przez wyżarzanie jest przybliżenie w ten sposób stanu materiału do warunków równowagi.

Rozróżniamy wyżarzanie:

 • ujednorodniające,
 • zupełne,
 • normalizujące,
 • zmiękczające (sferoidacja),
 • ferrytyzujące,
 • grafityzujące,
 • odprężające.

Ulepszanie cieplne

Ulepszanie cieplne to grupa technik obróbki żeliwa, które mają za zadanie zwiększenie własności mechanicznych, szczególnie wytrzymałościowych, żeliwa. Polega ono na obróbce cieplnej prowadzonej w warunkach nierównowagowych, szczególnie w przypadku chłodzenia, które jest na tyle szybkie, że ogranicza lub uniemożliwia procesy dyfuzyjne (samorzutne mieszanie się substancji). 

Do zabiegów ulepszania cieplnego należeć będą więc:

 • odpuszczanie (niskie, średnie i wysokie),
 • wymrażanie, prowadzone w temperaturze 80➗150℃ poniżej zera, dzięki czemu odlew zyskuje jednolitą mikrostrukturę i bardzo dobrą wytrzymałość.
 • hartowanie.

Temu ostatniemu warto jednak poświęcić osobny punkt.

Hartowanie

Hartowanie jest zabiegiem polegającym na szybkim chłodzeniu mającym na celu otrzymanie przesyconego roztworu stałego w Fe∝, czyli tzw. martenzytu, którego sieć krystalograficzna jest inna niż sieć fazy, z której powstał. 

Tłumacząc więc pokrótce, hartowanie, które stosuje się aby zwiększyć wytrzymałość odlewów polega na:

 • nagrzaniu odlewu do temperatury austenityzowania (hartowania), czyli takiej, która jest wyższa o 30-50˙C od temperatury początku przemiany (A1),
 • wygrzaniu odlewu w tej temperaturze,
 • a na koniec chłodzeniu z szybkością większą od krytycznej.

Wyróżniamy hartowanie:

 • izotermiczno-bainityczne,
 • powierzchniowe.

Umacnianie wydzieleniowe i dyspersyjne

To metoda obróbki cieplnej metali, a konkretnie sposób na zwiększenie ich wytrzymałości mechanicznej oraz granicy plastyczności, szczególnie w przypadku materiałów ciągliwych. Na stosowane w tym celu metody umacniania wydzieleniowego i dyspersyjnego składają się:

 • przesycanie, czyli szybkie chłodzenie stopu celem uzyskania przesyconego roztworu stałego, poprzedzone wyżarzaniem w podwyższonej temperaturze,
 • starzenie, podczas którego dochodzi do wydzielania się z roztworu składnika przesycającego w postaci drobnych faz o określonym stopniu dyspersji; tym samym wyróżnia się starzenie naturalne, odbywające się w temperaturze pokojowej i sztuczne, czyli takie, które następuje w skutek wygrzewania materiału przez określony czas w wymaganej temperaturze.

Obróbka cieplna żeliwa - efekty

Końcowy efekt obróbki cieplnej jest wynikową wielu parametrów, w tym, między innymi:

 • szybkości nagrzewania,
 • temperatury,
 • czasu wygrzewania w określonej temperaturze (niezbędnego do wyrównania temperatury w całej objętości odlewu oraz całkowitego przebiegu wymaganych przemian albo zjawisk, chociażby dyfuzyjnych),
 • szybkości chłodzenia (to bądź co bądź najistotniejszy element obróbki cieplnej odlewów).

Podsumowując, wybrane metody i cele obróbki cieplnej zestawiliśmy w tabeli poniżej, jako przykład podając ulepszania cieplnego odlewów przez hartowanie. 

Tworzywo Cel obróbki cieplnej Warunki hartowania Warunki odpuszczania
Temperatura i czas austenityzowania Chłodzenie
Żeliwo szare zwykłe Uzyskanie maksymalnej twardości Podgrzewanie wstępne do 650˙C, austenityzowane w 850˙C/1h na 25mm grubości ścianki Kąpiel olejowa 200˙C/1h, chłodzenie na wolnym powietrzu
Uzyskanie optymalnych właściwości wytrzymałościowych i plastycznych 400˙C/1h, chłodzenie na wolnym powietrzu
Żeliwo szare sferoidalne EN-GJS-900-2 Uzyskanie wymaganych właściwości mechanicznych 900˙C/1h na 25mm grubości ścianki 480˙C/2h, chłodzenie z piecem do 340˙C i następnie chłodzenie na wolnym powietrzu
Żeliwo szare sferoidalne EN-GJS-800-2 565˙C/2h, chłodzenie z piecem do 340˙C i następnie chłodzenie na wolnym powietrzu

Tabela za Odlewnictwo współczesne. Poradnik odlewnika, Tom I, wyd. Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, 2013, s. 297

Potrzebujesz pomocy w wycenie odlewów i doborze materiałów odlewniczych? Napisz do nas.

Chcesz zlecić wykonanie odlewów profesjonalistom? W tym przypadku sprawdź naszą ofertę.